Schools of the Parish

Schools of the Parish

Ashford

Holy Rosary N.S., Ashford.  

Principal: Conan Daye

Phone: 0404-40424

Email: scoilnacoroinemhuireashford@gmail.com

Glenealy

St. Joseph’s N.S., Glenealy.  

Principal: Denise O’Brien

Phone: 0404-44884

Email: naomhiosaif@eircom.net